Sign in

WorqCompany

Geçici Vergi Nedir? Ne Zaman Beyan Edilir?

Vergilendirme süreçlerinde en çok medilen sorular genellikle “geçici vergi” kavramından geliyor. Bu kavramın işletmeler için ne anlama geldiğini ve nasıl beyan edildiğini, nasıl hesaplanabileceğini yazıda anlatmaya çalıştık.

Tarihsel Gelişim

Geçici vergi, dünyada 1920’li yıllarda ilk olarak Almanya’da uyguşanmaya başlanmış ardından 1940 yılların başında önce Fransa ardından ABD’de uygulamaya geçilmiştir. Özellikle 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizinin etkisiyle dünya çapında pek çok ülke bu şekilde vergi toplamaya başlamıştır. Ülkemizde ise ilk olarak 1980 yılında peşin vergi adıyla uygulamaya konulmuştur.

Geçici Vergi Uygulamasının Sebepleri

Gelir Vergisinin özellikleri;

  • Gerçek kişiden alınır; ülkemizde kazanç üzerinden alınan iki tür vergi verdır biri Gelir Vergisi diğeri Kurumlar Vergisidir. …

Danışmanlık; belirli bir veya birkaç konuda uzmanlaşmış kişilerin bu konular hakkında edindikleri bilgi ve deneyimleri hizmet şeklinde sunmasıdır. Bazı konularda danışman olmak için belirli eğitimlerden geçmek ve belirli sertifikalar almak zorunlu olabilmekle birlikte, tamamen kendi kendinizi geliştirerek de yapabileceğiniz danışmanlık türleri vardır.

Hukuk danışmanlığı, mali danışmanlık gibi meslekler her ne kadar mesleki bilgi ve tecrübeye dayansa da resmi makamlardan alınan belgelere dayanılarak yapılabilen danışmanlık türlerine örnek gösterilebilir.

Öte yandan eğitim danışmanlığı, yönetim danışmanlığı gibi dallar ise diploma olsun olmasın yapılabilen danışmanlıklara örnektir.

Ne şekilde olursa olsun bilginizi, danışmanlık hizmeti şeklinde sunmak ve bu işten para kazanmak istiyorsanız vergi mükellefiyeti açtırmak…


Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. (TTK m.329)

Anonim Şirketlerin Özellikleri Nelerdir?

Kısaca anonim şirketlerin özelliklerini sıralamak istersek;

  • Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.
  • Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.
  • Şirketi kuran ortakların, sermayenin tamamını ödemeyi, taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla şirket kurulmuş olur.
  • Sermaye taahhüdünde bulunan ve esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ya da tüzel kişiler kurucudur.
  • Anonim şirket kurulabilmesi için bir ya da daha fazla kurucu bulunmak zorundadır.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Her ne…


Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? Gerekli Evraklar Neler?

Günümüzde insanlar bireysel olarak ekonomik özgürlüklerini kazanmaya ve/veya ek gelir elde etmeye çok daha hevesliler. Her iki durumda da ticaret en mantıklı adım olarak karşımızda duruyor. Ticaret yaparak para kazanmanın ise ilk adımı şirket kurmak.

Özellikle 2011 öncesinde internet satışlarının az olmasının ve pazarın yeni olmasının etkisiyle bu alanda bir vergilendirmeye gerek görülmüyor iken, artık e-ticaret standart ticaretin de önüne geçmeye başladı ve yapılan yasal değişikliklerle şirketsiz ticaret neredeyse imkansız hale getirildi. Bu noktada neredeyse dememizin sebebi esnaf muafiyeti gibi bazı kısıtlı hakların varlığı ki bu konuyu ilgili yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Bugünkü yazımızda “Şahıs şirketi nedir? Şahıs şirketi nasıl kurulur?” gibi…


Startup’lar, düşük bütçelerle büyük hedeflerin birlikte anıldığı yapılardır. Bu yüzden, henüz kuruluş aşamasında ileride doğması muhtemel hukuki, ekonomik ve yapısal risklerin göz önünde bulundurularak bunların minimize edilmesi gerekmektedir. Büyümenin ön planda olacağı girişiminiz açısından sonraki süreçlerde işinizi zorlaştırmaması adına kuruluşta atacağınız adımlara özellikle dikkat etmeniz gerekmektedir. Bunların başında da fikrinizin kurumsallaşmaya dönüşeceği süreç yani şirket kuruluşu yer almaktadır. Şirket kuruluşu için de bir ana sözleşme yapılması gerekmektedir.

Nedir Bu Şirket Ana Sözleşmesi?

Fikriniz, iş planınız ve sermayeniz hazır olduktan sonra bir sonraki aşamayı şirket kurmak oluşturmaktadır. Şirket kurarak artık girişiminizin bir vergi kimliğine sahip olması, fatura kesmesi ve vergi verebilmesi mümkün olacaktır.

Şirket kuruluşu sırasında…


Vergi uygulamaları, devletlerin ekonomik, sosyal ve mali hedeflerine ulaşmak için oluşturulan bir dizi politikadır. Vergilendirme yalnızca devletin kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla hareket etmesi için değil, ayrıca verginin sosyal amaçlarının gerçekleşmesi ve gelir dağılımının adil bir şekilde oluşturulması için de bir araçtır. Devletler vergi adaletini sağlamak için kendilerine has önlemler ve uygulamalar geliştirmektedirler.

Vergi Muafiyeti Nedir?

Vergi muafiyeti en genel tanımıyla bir vergi mükellefinin ya da mükellef grubunun vergi dışında tutulmasına denir.1

Daha geniş anlamda vergi muafiyeti; standart vergi yapısında esas itibarıyla kendileri için vergi borcu doğması öngörülmüş olduğu halde, kanunen veya kanunun verdiği yetki kapsamında belirli gerçek ve/veya tüzel kişilerin…


İş geliştirme uzmanlığı çok popüler ama bir o kadar da tanımı tam yapılamayan bir pozisyon. Birçok büyük şirket iş geliştirme uzmanlarıyla çalışıyor. Peki küçük ve orta ölçekli şirketler de gerçekten iş geliştirme uzmanlarıyla çalışmalı mı? Nedir iş geliştirme?

İş geliştirme tanımını en basit ifadeyle anlatacak olursak, bir işi daha iyi hale getirmeye yardımcı olan fikirler, girişimler ve faaliyetler olarak özetleyebiliriz. Bu, artan gelirleri, iş genişlemesi açısından büyümeyi, stratejik ortaklıklar kurarak kârlılığı artırmayı ve stratejik iş kararları almayı içeren geniş bir kavram anlamına geliyor. …


Çok teknik bilgilerden biri olarak düşünülen muhtasar beyanname, özellikle şirketinin muhasebe süreçleriyle ilgili yakından bilgi sahibi olmak isteyenler için önemli bir vergi beyan türü. Aylık ya da yılda 4 kez verilen bu beyan türüyle ilgili ayrıntıları yazımızda bir araya getirdik.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 84. Maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde yer verilen muhtasar beyanname, işverenler ya da vergi tevkifatı yapan diğer kişilerce kesilen vergi matrahlarının toplu olarak vergi dairesine bildirilmesi işlemi olarak özetlenebilir. Vergi sorumlusunun yükümlülüğünde olan bu beyan türü vergi mükellefinin sorumluluğunda değildir. Başkasına ait vergi borcunun ödenmesinden sorumlu olan taraf vergi sorumlusu olarak adlandırılır.

Muhtasar beyannamede vergi…


NACE kodu işyerlerinin faaliyet gösterdikleri alandaki tehlike sınıfının tespit edilmesinde kullanılır ve her işyeri için mutlaka belirlenmesi ve alınması gerekir. İşyeri açılışı veya faaliyetleri sırasında mutlaka karşınıza çıkacak olan NACE kodu ile ilgili merak ettiklerinizi ve bilmeniz gerekenleri bu yazıda bulabilirsiniz.

NACE bir tür kodlama sistemidir. Sistemin amacı Avrupa’daki ekonomik sistem ve faaliyetlerle ilgili istatistik yapmak ve bunları ilgililere yayınlamaktır.

NACE Fransızca “Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne”nin (Avrupa Birliği’nde Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) kısaltmasıdır. NACE kodu uygulaması, ISIC yani “Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması uygulaması ile de bağlantılıdır. NACE kodu ekonomik çalışmalarla ilgili istatistikleri ve…

WorqCompany

Fikrinizi İşe Dönüştürün!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store