Sign in

WorqCompany

Damga Vergisi

Damga Vergisi Nedir?


Muhasebeci ile Çalışmak Neden Önemli?

Muhasebeci Ne İş Yapar?


Catering Hizmetleri Nelerdir?


Hazırlık AşamasıPlanlama Aşaması


Startup Nedir?

Startup ile Girişim Arasındaki Farklar Nelerdir?


Marka Nedir?

  • Kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işarete marka adı verilir. Bir işaretin marka olabilmesi için “ayırt edicilik” temel koşuldur.
  • Ek olarak teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak…

Vergi Suç Ve Cezaları Nedir? Vergi Kaçırmanın Cezası Nedir?

  • Mükellefin özel işini yapma suçu.(bu suç daha çok vergi memurları ile ilgili olduğundan yazımızda bu konudan bahsetmeyeceğiz)
  • Vergi mahremiyetinin ihlali.(bu suç da gerek vergi memurlarını gerekse serbest muhasebeci…

Anonim Şirket Nedir?

Limited Şirket Nedir?

WorqCompany

Fikrinizi İşe Dönüştürün!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store