E-Ticaret Şirketi Nasıl Kurulur?

Son dönemin en popüler işlerinden olan e-ticaret artık neredeyse alışverişin yeni biçimi haline geldi. Özellikle 2020 yılıyla birlikte artan büyük talep artık birçok küçük işletmenin de bu alana yönelmesine neden oldu. Peki bir e-ticaret firması nasıl kurulur? Aylık giderleri arasında neler var?

İnternetin hayatımızın her alanına dahil olmasıyla birlikte alışveriş tercihleri de çok değişti. 2020 yılıyla birlikte yaşanan talebin hızla artması ve birçok KOBİ’nin satışlarını internet üzerinden gerçekleştirmesi ise bu alanda kurulan şirket sayısını artırdı. Bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte e-ticaret şirketinizi kurabilir ve internet üzerinden satışa başlayabilirsiniz.

Hangi Tür Şirket E-Ticaret İçin Uygundur?

Bir e-ticaret firması kurarken öncelikle hangi tür firma kurmanın sizin iş modelinize uygun olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Şirketin kuruluş türüne göre işlem süresi de farklılık gösteriyor. Bireysel şirketler ya da Sermaye Şirketleri olarak farklılık gösteren kuruluş türleri içerisinde ortakların sayısına göre yapılanmalar düzenleniyor. Buna göre kuruluş türleri şu şekilde özetlenebilir:

Bireysel Şirketler

- Şahıs İşletmeleri

o Bireysel olarak tek kişi tarafından kurulan şirketlerdir. İşletme sahipleri tüm kararlarda tek yetkilidir. Kuruluş için tek bir adres yeterlidir.

Sermaye Şirketleri

- Limited Şirket

o Bir veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ve ortaklarının sorumluluğu şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye ve şirketin kamu borçları ile sınırlı olan şirketlerdir. .

- Anonim Şirket

o İşin türü ve biçimine göre kuruluş aşamasında farklılık gösteren anonim şirket yapısında büyük hedeflerin gerçekleştirilmesi amacı bulunur ancak e-ticaret faaliyeti için klasik şirket kuruluş prosedüründen başka bir prosedür izlenmesi gerekmemektedir.

E-Ticaret Şirketi Kurmak İçin Nerelerden İzin Alınır?

Bir e-ticaret firmasının genel şirket kurulumu açısından büyük farklılıkları bulunmuyor. Ancak daha basit yapılı şirketler olduğundan bürokratik süreçleri de daha kısa sürüyor. İşyeri açılışı yapabilmek için öncelikle vergi dairesine, şahıs işletmeleri için ticaret ya da meslek odalarına, sermaye şirketleri için ise ticaret odasına başvuru yapılması gerekiyor. Personel çalıştırılması durumunda ise mutlaka SGK başvurularının tamamlanması gerekiyor.

Ayrıca sunulacak olan hizmetler hangi e-ticaret platformu vasıtası ile sunulacaksa, ilgili e-ticaret platformuna kayıt olunması gerekmektedir. Kayıt esnasında şirketin ticaret sicil tasdiknamesi, imza sirküleri, esas sözleşmesi gibi belgeler istenebilinmektedir.

E-Ticaret Firmasının Düzenli Ödemeleri Nelerdir?

İnternet girişimlerinin teknik alt yapısının oluşması ve işin kazanç sağlamaya başlamasıyla birlikte şirketin düzenli olarak giderleri de oluşmaya başlıyor. Şirket maliyetleri de yine şirketin kurulumuyla oluşmaya başlıyor. Bu ödemelerin aylık olarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu ödemeler şirketin kazancı, kâr — zararı ve iş hacmine göre farklılık gösteriyor. Düzenli giderlerin içerisinde aşağıdaki kalemler bulunuyor:

- Aylık KDV

- Çalışanların sigorta primleri

- Şirket kurucusu ve ortaklarının aylık BAĞKUR primi

- Üç aylık veya bir aylık Stopaj

- Üç aylık geçici vergi

- Yıllık Gelir Vergisi ya da Kurumlar Vergisi

- Yıllık yasal defter tasdikleri

- Yıllık meslek odası üye aidatları

- Aylık mali müşavir ödemesi

Tüm bu hazırlıklar ve giderlerle birlikte e-ticaret firmanızın kanuni hazırlıklarınızı tamamlayabilirsiniz. İnternet girişimlerinin ve e-ticaret firmalarının bu tür hazırlıklarla birlikte ürün tedariği ve internet altyapısı gibi teknik detaylarının da dikkatli ve özenli bir biçimde tamamlanması büyük önem taşıyor.

E-ticaret firmanızı kolaylıkla kurabilirsiniz. Tıklayın

Fikrinizi İşe Dönüştürün!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store