Sign in

WorqCompany

Damga Vergisi

26.10.2021 tarihine kadar sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisinin ödenmesi gerekir.

Damga Vergisi Nedir?

Bu vergi her türlü sözleşmeden doğan…


Damga Vergisi

27.09.2021 tarihine kadar sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisinin ödenmesi gerekir.

Damga Vergisi Nedir?

Bu vergi her türlü sözleşmeden doğan bir vergi…

Planlama Aşaması

Hayatın hemen her alanında olduğu gibi plansız…


Startup Nedir?

Yenilikçi bir çözüm fikri ekseninde şekillenip, gelişen ve sonrasında ticarileşen oluşumlara start-up ismi verilir.

Startup ile Girişim Arasındaki Farklar Nelerdir?

Start-up olarak tanımlanan oluşumları nitelemek adına bu oluşumların çözmeye çalıştıkları problem ve faaliyet alanları öne çıkarılır. Herhangi bir alanda, herhangi bir ürün ekseninde ticari faaliyet göstermek amaçlı kurulmuş yeni oluşumlar girişim olarak nitelendirilebilecek iken, start-uplar için…


Marka Nedir?

  • Kişi adları dâhil sözcükler, şekiller…

Vergi Suç Ve Cezaları Nedir? Vergi Kaçırmanın Cezası Nedir?

Özellikle e-ticaret yapanların çok karşılaştığı bildirimde bulunmamalarından doğan vergi cezaları bugünkü konumuzu oluşturuyor. Mükellefler vergi suçlarını bilmediklerinden bir şey olmaz mantığıyla hareket ettikten sonra karşılarına cezalar çıktığında şaşırabiliyorlar, o yüzden bu yazımızda özellikle ticaret erbabları açısından vergi suç ve cezalarından bahsedeceğiz.


Anonim Şirket Nedir?

Türk…

WorqCompany

Fikrinizi İşe Dönüştürün!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store