WorqCompany
  • Kooperatifler,
  • Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler,
  • İktisadi Kamu Kurumları,
  • İş Ortaklıkları,

Ödeme emri

Mükelleflerin vergi borçlarını vadesinde ödememeleri halinde kendilerine borcun ödenmesi veya mal beyanında bulunulmasının bildirildiği ödeme emri gönderilir. Mükellef bu belgeye karşı 15 gün içinde itiraz edebilir. Eğer süresi içerisinde ödeme, mal beyanı veya itirazda bulunulmazsa 3 aylık hapis cezası uygulanabilir.

WorqCompany

Fikrinizi İşe Dönüştürün!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store